W dniu 29.04.2020r Rada Miejska podjęła Uchwałą Nr 239/XXIV/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.06.2020 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zobowiązana do pobierania od mieszkańców opłat w wysokości ustalonej przez Radę Miejską i przekazywania ich w całości do Urzędu Miejskiego do dnia 15 każdego miesiąca.

Zgodnie z uchwałą stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednej zamieszkującej osoby.

Zarząd SBM „JEDNOŚĆ” zwraca się do Państwa o wypełnienie ankiety znajdującej w załączniku i jej zwrot do Spółdzielni w terminie do dnia 12 maja 2020 roku – do skrzynki przy wejściu do Biura lub przesłanie pocztą.

W przypadku, gdy ankieta nie zostanie wypełniona i zwrócona Spółdzielnia w deklaracji składanej do Urzędu Miejskiego poda dla danego mieszkania dane wynikające z ewidencji meldunkowej. Na tej samej podstawie ustalona zostanie wtedy opłata za gospodarowanie odpadami naliczana przy opłatach czynszowych.

Więcej szczegółów w załączniku.