1. Przypominamy o konieczności składania oświadczeń każdorazowo, w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób zamieszkujących w danym lokalu, czy też zmiana uprawnień do korzystania ze zwolnienia w części opłat).W załączeniu oświadczenia do pobrania:
  a) OŚWIADCZENIE ODPADY KOMUNALNE ŁOMŻA 17.90 zł

  b)Oświadczenie - 50% Uprawnienia do zwolnień ŁOMŻA

   

  c) Oświadczenie - 20% Uprawnienia do zwolnień ŁOMŻA

   

 2. W dniu 29.04.2020r Rada Miejska podjęła Uchwałą Nr 239/XXIV/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Uchwała weszła w życie z dniem 1.06.2020 roku.Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zobowiązana do pobierania od mieszkańców opłat w wysokości ustalonej przez Radę Miejską i przekazywania ich w całości do Urzędu Miejskiego.
  Zgodnie z uchwałą stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednej zamieszkującej osoby.
  Prawo do zwolnienia z części opłaty (ulga 50%) za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi nieruchomości w przypadku osiągnięcia dochodu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) w wysokości:
  *osoba samotnie gospodarująca – dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
  *osoba w rodzinie – dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,
  Powyższe kwoty ulegają zmianie w przypadku zmiany obowiązujących, zweryfikowanych kryteriów dochodowych ogłoszonych w „Monitorze Polskim”.
  Do ulgi  w wysokości 20% uprawnione są rodziny wielodzietne – należy przez to rozumieć rodzinę wielodzietną w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.).
  Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
 3. Przypominamy o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W załączeniu przedstawiamy prawidłowe zasady segregowania odpadów.
 4. Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. przy ul. Akademickiej 22 w Łomży, NIEODPŁATNIE od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00 przyjmuje od mieszkańców Łomży selektywnie zebrane odpady komunalne:
 • papier i tekturę;
 • tworzywa sztuczne;
 • drewno;
 • opakowania ze szkła;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe,
 • farby, kleje, lepiszcza;
 • środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)
  **** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. Jeśli posiadasz więcej to według Uchwały nr 312/XXXVI/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. Rozdział 4 § 15 ust. 6.
  Więcej informacji na stronie internetowej: http://zgo.lomza.eu/pszok/

   DOSTARCZANIE SELEKTYWNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PSZOK W ŁOMŻY

W  przypadku dostarczania selektywnych odpadów – w szczególności odpadów wielkogabarytowych do PSZOK w Łomży, mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z podaniem nazwy ulicy i numeru bloku, z których pochodzą dostarczane odpady komunalne. Oświadczenie musi być potwierdzone pieczątką Spółdzielni Mieszkaniowej, z terenu której pochodzą dostarczane odpady.

Załączniki: